Általános Szerződési Feltételek

I. Felek

I.1. Szolgáltató

Cégnév                       : Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft

Székhely                     : 1193 Budapest Klapka u. 47.
Képviselő neve           : Büti István, ügyvezető
Cégjegyzékszám       
01-09-175864
Adószám                    :
24658535-2-43
E-mail cím                  : info@abacusan.hu
Számlavezető bank    : CIB BANK Zrt.
Bankszámlaszám       :
10700732-68019792-52000001

I.2. Felhasználó

I.2.a.      Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, valamint kiskorú, általa hivatalosan képviselt gyermeke, aki valamilyen formában használja a Szolgáltatást (a továbbiakban: a Felhasználó).

I.2.b.     Regisztrált felhasználónak minősülnek azon felhasználók, akik a regisztrációs űrlapot sikeresen kitöltötték, elfogadták a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és megfizették a kurzus díját. A regisztrált felhasználók egy email cím és jelszó párossal bejelentkezhetnek a Szolgáltatás belső felületeire.

II. ÁSZF célja, hatály és közzététele

II.1.      Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a szolgáltatást nyújtó Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket és a szolgáltatás igénybevétele során a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

II.2.      A Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi.

II.3.      A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja.

II.4.      A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról a Felhasználónak nem köteles előzetes írásos tájékoztatást adni.

II.5.      A módosított ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra került a Szolgáltató weboldalán, a https://studium.abacusan.hu címen.

II.6.      Jelen ÁSZF 2020. április 12. napjától határozatlan ideig szól.

III. A Szolgáltatás
III.1. Szolgáltatás leírása

III.1.a.  A studium.abacusan.hu az Abacusan Stúdió online oktatási felülete, mely elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, fájlok, szövegek, képek, kérdéssorok, hangfájlok, linkek, illusztrációk, stb.), elsősorban a 8-18 éves korosztály, szüleik és pedagógusaik - az érdeklődő felhasználók - számára. Az oktatási anyagok vásárlásához, valamint egyes kurzusok teljesítéséhez szükséges eszközök vásárlásához vagy bérléséhez és megtekintéséhez a Felhasználóknak az oldalon regisztrálniuk szükséges.

 

III.2. Regisztráció

III.2.a.  A studium.abacusan.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztrációt a 14 éven aluli gyermek helyett törvényes képviselője, 14-18 év közötti korú gyermek törvényes képviselőjével közösen tölti ki. A létrejött felhasználói fiók mind a gyermek, mid törvényes képviselője részére belépést biztosít a kurzus felületre. A regisztrációval a felhasználó elfogadja és magára és gyermekére nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat.

III.2.b.  A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat (különös tekintettel a felhasználó névre és jelszóra) titokban tartani. A jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

III.2.c.  A Felhasználó felel az általa a regisztrációkor és a későbbiekben a felhasználói profil oldalán megadott adatokért (név, profilkép, számlázási adatok, kapcsolattartáshoz szükséges adatok, stb.) és azok hitelességéért.

III.2.d.  A regisztrációval létrejön a Felhasználó személyes felhasználói fiókja, melyet a továbbiakban a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval érhet el a rendszerbe történő bejelentkezés után.

III.2.e.  Amennyiben a felhasználói fiókot a regisztrált nagykorún, vagy a regisztrációt végző szülő által képviselt 1 kiskorú gyermeken kívül több személy használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére. 30 napon belül 3, a rendszer által regisztrált felhasználói fiók megosztás esetén a felhasználói fiókot a Szolgáltató jogosult véglegesen felfüggeszteni vagy törölni.

III.2.f.   A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri a hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

III.3. Díjfizetés

III.3.a.  Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

III.3.b.  A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 1 éves hozzáférést garantál.

III.3.c.  Az egyes kurzusok teljesítéséhez Szolgáltató eszközöket biztosít Felhasználó számára. Felhasználó részéről történt eszközvásárlási vagy eszköz bérlési szándéka esetében, a kurzus oldalán a megfelelő -  csomagot kiválasztva juthat hozzá a szükséges eszközökhöz a díjfizetés szerinti összegnek Szolgáltató  bankszámlájára történő pénzbeérkezést követően. Szolgáltató az átutalt összeg beérkezését követően legkésőbb 7 naptári napon belül köteles az eszközök Felhasználó által megadott címre történő feladásáról gondoskodni.

III.3.d.  A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

III.3.e.  Felhasználó – többek között - bérelhet is ezközöket az egyes kurzusok sikeres teljesítéséhez.  Bérlés csomag választásakor Felhasználó 10 foglalkozást felölelő kurzus időtartamára, de nem több mint 60 nap időtartamra eszközbérlési díjat, továbbá kauciót köteles fizetni. A 10. foglalkozást követően – de nem később, mint a kurzus kezdetétől számított 60. naptári napig - kinyilvánított szándékától függően több lehetőség áll be:

III.3.e.1. Felhasználó, amennyiben az elvégzett kurzusra épülő további kurzus foglalkozásait megvásárolja, mentesül a már korábban birtokba vett eszközök további bérlési és kaució fizetési kötelezettségétől, azonban az új csomaghoz tartozó kiegészítő új eszközök bérleti díját és azok kaucióját a foglalkozás díjon felül köteles megfizetni. Az új csomag bérlése további 60 naptári napra érvényes, amely együtt jár az alapcsomag bérletének szintén 60 naptári nap időtartamra szóló meghosszabbításával, azonban az alapcsomag esetében már díjmentesen.

III.3.e.2.      amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván további kurzust (10 foglalkozást tartalmazó oktatási csomagot) vásárolni, azonban a számára bérbeadott eszközöket megkívánja vásárolni az ilyen esetre meghirdetett áron, azt a bérletiidő végéig, azaz a kurzus kezdetét követő 60. napig jelzi Szolgáltató számára az onlinerobotika@abacusan.hu címre írva. Ez esetben a korábban befizetett kaució nem kerül visszautalásra, hanem a vásárlás fedezeteként szolgál. Felhasználó részéről további fizetési kötelezettség nincs Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató a korábban kiállított számlák – kurzus szolgáltatás vásárlás, eszközbérlési díj és kaució – közül kaucióra vonatkozó számlát helyesbíti egy módosítószámlával és egyidejűleg eszköz vásárlási számlát állít ki a kaució összegével megegyező összegre, „Fizetve” megjegyzés feltűntetésével.    

III.3.e.3.      amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy nem kíván további kurzust (10 foglalkozást tartalmazó oktatási csomagot) vásárolni és a bérlési konstrukció keretében rendelkezésére bocsátott eszközöket visszajuttatja Szolgáltató részére, abban az esetben Szolgáltató a korábban Felhasználó által átutalt kaució összegét visszautalja Felhasználó részére teljes összegben, ha Felhasználó az eszköz feladás tényét legkésőbb a kurzus megkezdését követő 60. naptári napig igazolja az onlinerobotika@abacusan.hu címre küldve és a feladás tényét igazoló vény másolatának csatolásával, továbbá Szolgáltató megbizonyosodott a visszaérkezett eszközök sértetlen állapotáról. Kurzus megkezdését követő 60. naptári napig a kaució teljes összege kerül visszautalásra. 61-67. naptári nap időszakon belül történő feladás esetén a kaució 50%-nak megfelelő összeg kerül  visszautalásra. A 68. napot követően a kaució teljes összege Szolgáltatónál marad.        

III.3.e.  A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve banki átutalással.

III.3.f.   A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

III.4. A szolgáltatás használata

III.4.a.  A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

III.4.b.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egyes kurzusai robot vagy STEM eszközök alkalmazásával végezhetők el. Az eszközök díját a szolgáltatás díja nem tartalmazza. Azok beszerzésére, vagy bérlésére Szolgáltató eszközvásárlási illetve eszközbérlési csomag ajánlatban kínál lehetőséget. Ezen lehetőségekről részletesen a III.3.c. pont alatt olvasva nyerhet információt.

III.4.c.  A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

III.4.d.  A studium.abacusan.hu oldalon található minden tartalom az Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft és partnerei tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

III.4.e.  A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

III.4.f.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

III.4.g.  Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

IV.1.    A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató és partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

IV.2.    A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a VII pont.

IV.3.    A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

IV.4.    A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár, stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

V. Felelősség

V.1.     Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

V.2.     A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

V.3.     Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

V.4.     A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért, stb. nem tehető felelősséggel.

V.5.     A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

VI. Rendszeres karbantartás

VI.1.    A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Megrendelő és  a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat  lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

VI.2.    A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

VI.3.    Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

VI.4.    A nem tervezett (hiba elhárítására irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

VI.5.    A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: rendszergazda@abacusan.hu

VI.6.    A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VII. Adatkezelés

VII.1.   A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adtok kezelését törvényes módon ellátni.

VII.2.   A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

VII.3.   A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás  technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

VII.4.   Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatók a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

VIII. Elállási jog, jótállás

VIII.1.  A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

VIII.2.  Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, Üzemeltető nem vállal jótállást azokért.

IX. Szerződés megszűnése

IX.1.    A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatá Felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

IX.2.    Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

X. Vis maior

X.1.     Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

X.2.     Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

X.3.     A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

XI. Záró rendelkezések

XI.1.     A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

XI.2.     Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

XI.3.     Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

XII. Kapcsolattartás

XII.1.   A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: rendszergazda@abacusan.hu

XII.2.   A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.